St. Trần Văn Thiện Virtual School

Faith Formation & Vietnamese Language Programs - St. Philip Phan Van Minh Parish

Welcome

This site provides online courses for Faith Formation and Vietnamese Language programs school year 2020-2021 due to the ongoing impacts of COVID-19.  Students select "Go to courses" to login, study and take tests for their assigned courses. 

Go to courses »

Kính Chào

Trang web này cung cấp các khóa học trực tuyến cho Chương trình Đức Tin và các chương trình tiếng Việt năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của nạn dịch COVID-19. Học sinh chọn "Vào lớp" để đăng nhập, nghiên cứu và làm bài kiểm tra cho các lớp học được giao.

Vào lớp »